Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

28.06.2013.

Noslēdzies darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”

2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.

Projekta mērķis bija nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, tostarp izmantojot adekvātas disciplinēšanas metodikas ieviešanu.

Projekta ietvaros  tika nodrošinātas apmācības 25 nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācības kopumā norisinājās četras dienas – divas dienas 2012. gada novembrī un divas dienas 2013. gada maijā. Lai nodoršinātu kvalitatīvus materiālus, atbilstošu informāciju un celtu kapacitāti nozares speciālistiem darbā ar bērniem, tika pieaicināti starptautiski atzīti lektori no Dāņu organizācijas „JanusCentret”.

Papildus iepriekš minētajam, projekta ietvaros norisinājās četras diskusiju grupas tikšanās, kurās piedalījās pārstāvji no LR Tiesībsarga biroja, Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Sociālā dienesta un pārstāvji no 6 krīzes centiem – Zantes ģimenes krīzes centra, Centra Valdardze, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra un Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”. Diskusiju grupas tikšanās laikā tika izrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar informatīvajiem materiāliem un disciplinēšanas vadlīnijām.

Projektam noslēdzoties ir izstrādāti :

-          divi informatīvie materiāli no kuriem viens ir domāts vecākiem par vienaudžu seksuālo vardarbību, savukārt otrs ir NVO nozares speciālistiem un politikas veidotājiem.

-          disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas izdotas drukātā veidā.

Visi materiāli ir pieejami arī elektroniski mājas lapā www.bernskacietusais.lv, sadaļā „Aktualitātes” un Centra Dardedze mājaslapā, sadaļā www.centrsdardedze.lv/lat/esf/.

Projekts realizēts aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Kopumā projektā plānots investēt 23’248,40 LVL, no kuriem 92,07% jeb 21’404,80 LVL finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% jeb 1’843,60 LVL ir privātais finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Plašāku informāciju par projektu sniegs:

Projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: [email protected].

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

29.04.2013.       

Tuvojas noslēgumam darbs pie projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana”

2012. gada 1. septembrī nodibinājums „Centrs Dardedze” kopā ar sadarbības partneriem krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centru, Centru „Valdardze”, Latgales reģionālā atbalsta centru „Rasas pērles”, Zantes ģimenes krīzes centru un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru, uzsāka projekta „Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana” identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115, īstenošanu.

 

2013. gada 13. martā norisinājās trešā diskusiju grupas tikšanās, kuras laikā piedalījās pārstāvji no LR Tiesībsarga biroja, Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Sociālā dienesta un pārstāvji no 6 krīzes centiem – Zantes ģimenes krīzes centra, Centra Valdardze, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra un Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”.

Diskusiju grupas tikšanās laikā tika precizēta un papildināta informācija informatīvajos materiālos, kas elektroniski pieejami mājas lapā www.bernskacietusais.lv, sadaļā „Aktualitātes”.  Tāpat turpinājās diskusija par trešā informatīvā materiāla saturu, lai gala rezultāts – disciplinēšanas vadlīnijas - būtu vienlīdz efektīvi pielietojamas visos krīzes centros, kas saskaras ar bērnu disciplinēšanas jautājumiem. Papildus iepriekš minētajam, kopīgi tika apskatīti katra krīzes centra līdzšinējā pieredze ikdienas darbā, kā arī saņemtas valsts institūciju atbildes uz neskaidriem un sasāpējušiem jautājumiem.

Nākamā diskusiju grupas tikšanās paredzēta 2013. gada 28. maijā.

Projekts tiek realizēts aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Kopumā projektā plānots investēt 23’248,40 LVL, no kuriem 92,07% jeb 21’404,80 LVL finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% jeb 1’843,60 LVL ir privātais finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Plašāku informāciju par projektu sniegs:

Projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: [email protected].

 

 

 

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit