Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs

   Projekts "Aicināts dzīvē!"

Nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/113/066

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība

 

Nodibinājums „Centrs Valdardze” nodrošina partnerību sabiedriskā labuma biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs projektā „Aicināts dzīvē!”, ko finansē EEZ/Norvēģijas FI un Latvijas valsts, līdzfinansē Jēkbpils pilsētas pašvaldība.

Kopš 2014.gada septembra biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs īsteno projektu „Aicināts dzīvē!” (Nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/113/066). Lai panāktu atbilstoša līmeņa profesionāļu dalību jautājumos, kas skar vardarbības prevenci, Jēkabpils NVO resursu centrs projekta ietvaros ir noslēdzis partnerības līgumu ar „Centrs „Valdardze””.

Projekta „Aicināts dzīvē!” mērķis ir attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū.

Projekts tiek īstenots pamatā Jēkabpils pilsētā un apkārtējos novados ar atsevišķām aktivitātēm Liepājas un Valmieras pilsētās, tādējādi apvienojot Kurzemes, Zemgales un Vidzemes labāko pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riska ģimenēm.

Biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs plānotie projekta „Aicināts dzīvē!” rezultāti: jaunu sociālo pakalpojumu izveide un nodrošinājums Jēkabpils apkārtnes reģiona nevalstiskajā sektorā, izglītojošo pasākumu par nevardarbīgām audzināšanas metodēm iniciēšana un iespēju sniegšana.

„Aicināts dzīvē!” tiek realizētas šādas galvenās aktivitātes:

1.      Pēcpusdienas pašattīstības skoliņas Vidusdaugavas reģionā – Jēkabpils pilsētā un Krustpils, Jēkabpils un Salas novados – četros darbības virzienos:

1.1. Digitālo prasmju attīstīšana un pilnveidošana;

1.2. Sporta aktivitāšu organizēšana (peldēšanas nodarbības);

1.3. Mākslas un dejas jaunrades prasmju attīstība;

1.4. Dažādu ikdienas prasmju pilnveidošana.

2.      Diennakts nometņu organizēšana;

3.      Izglītojoši izbraukuma praktikumi jauniešiem;

4.      Pieredzes apmaiņas pasākumi;

5.      Metodiskā materiāla izstrāde.

Projekta „Aicināts dzīvē!” īstenošanas ilgums 20 mēneši.

Darbojoties kā partnerim, „Valdardze” nodrošinās labās prakses apmaiņu ar otra projekta partnera – Jēkabpils Ģimenes atbalsta centra darbiniekiem, nodrošinās sociālās rehabilitācijas speciālista iesaisti divās diennakts nometnēs, Jēkabpils sociālos darbiniekus iepazīstinās ar tādām pašlaik Jēkabpilī sociālajā darbā nepraktizētām nodarbībām, kā dejas un mākslas terapijas.

Projekta ietvaros „Centrs Valdardze”:

·         Piedalīsies diennakts nometņu vienas darbnīcas nodrošināšanā – atsevišķu nodarbību organizēšanu nometņu dalībniekiem, kas tematiski būs saistītas ar vardarbības prevenci. Pēc projekta aktivitāšu kalendāra tiek paredzēts, ka diennakts nometnes tiks organizētas maijā un jūnijā. Katras nometnes ilgums – piecas dienas.

·         Izstrādās metodisko materiālu  tiks izstrādāts viens metodiskais materiāls sociālajiem darbiniekiem par vardarbības prevenci darbam ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. „Centrs Valdardze” kā Vidzemes reģiona nevalstiskā organizācija nodrošinās arī gatavā produkta pieejamību pārstāvētajā reģionā vismaz elektroniskā formā.

·          Piedalīsies viena pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšanā – iespēju robežās iepazīstinās ar savu centru, tā darbību, kā arī organizēs vienas dienas semināru par tēmām, kas saistītas ar nevalstiskās organizācijas darbību pakalpojuma sniegšanā, par tendencēm vardarbībā cietušo rehabilitēšanā. Pieredzes apmaiņas pasākumi tiek plānoti martā un aprīlī. Ilgums – divas dienas.

Nodibinājums „Centrs Valdardze projektā  „Aicināt dzīvē!” pārstāv to darbības virzienu, kas saistīts ar vardarbības prevenci sociālā riska ģimenēs, kā arī socālo darbinieku izglītības un pieredzes prasmju pilnveidošanu vardarbības atpazīšanā un darbā ar vardarbībā cietušajiem.

 

Sīkāku informāciju par biedrību Jēkabpils NVO resursu centrs un projektu „Aicināts dzīvē!” iespējams atrast mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv sadaļā „Projekti”.

 

Informāciju sagatavoja

Sintija Klūga

Biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs

projekta „Aicināts dzīvē!”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit